Câu đề nghị và trả lời

Câu đề nghị và trả lời

Câu đề nghị và trả lời

Cách đối đáp rõ ràng nhưng tế nhị khi nhờ vả hay yêu cầu ai làm gì hay đừng làm gì.

Khi nhờ vả ai làm gì đó cho mình hay yêu cầu họ đừng làm gì đó mà bạn không thích hay không cần, bạn phải đối đáp một cách rõ ràng nhưng tế nhị.