Dự định cho tương lai

Dự định cho tương lai

Dự định cho tương lai

Những cách nói để mô tả tính chắc chắn của sự việc diễn ra trong tương lai.

 

Khi nói về sự việc diễn ra trong tương lai, bạn có thể chọn một trong số những cách nói để mô tả tính chắc chắn của nó.