Hỏi thăm đường

Hỏi thăm đường

Hỏi thăm đường

Hỏi đường và chỉ đường sao cho rõ ràng và chính xác.

Trong các cuộc đối thoại với người lạ, hỏi đường và chỉ đường là thông dụng nhất. Bạn sẽ học cách hỏi chỉ đường sao cho rõ ràng và chính xác.