Nói về ngày tháng năm và giờ giấc

Nói về ngày tháng năm và giờ giấc

Nói về ngày tháng năm và giờ giấc

Những cách nói về ngày tháng năm và giờ giấc - từ chung chung đến chính xác.

Học những cách nói về ngày tháng năm và giờ giấc - từ chung chung đến chính xác.