Nhờ vả, yêu cầu và hỏi han khi muốn giúp ai

Nhờ vả, yêu cầu và hỏi han khi muốn giúp ai

Nhờ vả, yêu cầu và hỏi han khi muốn giúp ai

Các hình thức sai khiến - từ yêu cầu đến nhờ vả. Cách gợi ý khi muốn giúp ai đó.

Học cách yêu cầu ai đó làm một chuyện gì cho mình và cách đề nghị khi mình muốn giúp ai đó. Những mẫu đối thoại dùng thời hiện tại hoàn thành.