Thu thập và cung cấp thông tin

Thu thập và cung cấp thông tin

Thu thập và cung cấp thông tin

Những cách hỏi và trả lời để cung cấp thông tin. Những cách kiểm tra, làm rõ nghĩa và hiệu chính thông tin.

 

Trao đổi thông tin - những cách hỏi để biết thêm chi tiết và những cách trả lời để cung cấp thông tin. Những cách kiểm tra, làm rõ nghĩa và hiệu chính thông tin.