Xếp đặt một cuộc hẹn với bạn

Xếp đặt một cuộc hẹn với bạn

Xếp đặt một cuộc hẹn với bạn

Cách dò hỏi xem bạn mình có rảnh rỗi không, cách đề nghị chương trình và ấn định thời gian.

Xếp đặt một cuộc hẹn là một sự thương lượng giữa bạn bè. Bạn sẽ học cách dò hỏi xem bạn mình có rảnh rỗi không, cách đề nghị chương trình và ấn định thời gian cũng như điểm hẹn.