Ôn lại từ Bài 1 đến Bài 10

Ôn lại từ Bài 1 đến Bài 10

Ôn lại từ Bài 1 đến Bài 10

Ôn lại: chào hỏi; quá khứ tương lai; xin chỉ đường; yêu cầu; số lượng; đề nghị; câu điều kiện; so sánh.

Ôn tập từ Bài 1 đến Bài 10: cách chào hỏi; đặt câu hỏi; thì quá khứ; xin chỉ đường; yêu cầu lịch sự; số lượng không đếm được; đề nghị và khuyên; quan hệ nhân quả; quan hệ giả định; thì tương lai; so sánh.