Ôn lại từ Bài 11 đến Bài 20

Ôn lại từ Bài 11 đến Bài 20

Ôn lại từ Bài 11 đến Bài 20

Ôn lại: tương lai; quá khứ; việc thường xảy ra; mô tả; thể chủ động và bị động; trực tiếp và gián tiếp; giả định.

Ôn tập từ Bài 11 đến Bài 20: thời tương lai; hành động thường xảy ra; mô tả đồ vật; người và nơi chốn; thể chủ động và bị động; nói về thời quá khứ; câu trực tiếp và gián tiếp; thể giả định.