Danh từ và tính từ chỉ số lượng không đếm được

Danh từ và tính từ chỉ số lượng không đếm được

Danh từ và tính từ chỉ số lượng không đếm được

Cách dùng những danh từ và tính từ chỉ số lượng không đếm được như 'some, any, something, anything, nothing, everything'.

Học cách dùng những danh từ và tính từ chỉ số lượng không đếm được như 'some, any, something, anything, nothing, everything'; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 5 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.