Mô tả nơi chốn, vị trí

Mô tả nơi chốn, vị trí

Mô tả nơi chốn, vị trí

Mô tả nơi chốn, vị trí bằng những giới từ như 'in, on, next to, near, by, in front of, opposite.

Học cách mô tả nơi chốn, vị trí bằng những giới từ như 'in, on, next to, near, by, in front of, opposite; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 15 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.