Nói về chuyện quá khứ - thể giả định

Nói về chuyện quá khứ - thể giả định

Nói về chuyện quá khứ - thể giả định

Cách dùng loại câu điều kiện thứ ba để nói về các tình huống không có thực ở trong quá khứ.

Học cách dùng loại câu điều kiện thứ ba để nói về các tình huống không có thực ở trong quá khứ; cách phát âm, luyện tập; kỳ cuối của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.