Nói về thời quá khứ hoàn thành

Nói về thời quá khứ hoàn thành

Nói về thời quá khứ hoàn thành

Dùng thời hiện tại hoàn thành để nói về một hành động bắt đầu ở quá khứ và có thể còn tiếp tục.

Học cách dùng thời quá khứ hoàn thành để nói về một sự việc diễn ra trong quá khứ trước khi một sự việc khác xảy ra; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 18 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.