Yêu cầu một cách lịch sự

Yêu cầu một cách lịch sự

Yêu cầu một cách lịch sự

Học những cách yêu cầu lịch sự dùng những thành ngữ như 'would you', 'could you'.

Học những cách yêu cầu lịch sự dùng những thành ngữ như 'would you, could you'; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 4 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.