Giới thiệu tiệm ăn - diễn tả khoảng cách

Giới thiệu tiệm ăn - diễn tả khoảng cách

Giới thiệu tiệm ăn - diễn tả khoảng cách

Trong ngành du lịch và phục vụ, bạn cần biết cách giới thiệu một nhà hàng, chỉ đường và biết những câu mở đầu khi phục vụ bàn.

Bạn sẽ học những câu như 'is that OK?' khi cần phải kiểm tra xem khách có thật sự cảm thấy hài lòng với việc sắp xếp phòng nghỉ hay không.

Bạn cũng xem cách dùng ‘can’ và ‘could’ khi yêu cầu ai làm điều gì, và học dùng hai cụm từ 'there is’ và ‘there are’.

Bài tập

Bài học PDF hướng dẫn bạn cách tránh trả lời một cách cụt lủn khi nói ‘yes’ hay ‘no’. Bạn cũng sẽ học một số mẫu câu giới thiệu điều gì, chỗ nào cho ai đấy và dùng động từ nguyên mẫu sau ‘can’, ‘may’ hay trong phụ đề if.

Phần từ mới sẽ cung cấp cho bạn một số từ ngữ thường dùng khi sắp xếp chỗ ngồi và chọn thực đơn trong nhà hàng.