Nhận giữ phòng qua điện thoại

Nhận giữ phòng qua điện thoại

Nhận giữ phòng qua điện thoại

Gây ấn tượng tốt với khách hàng ngay từ ban đầu khi nói chuyện qua điện thoại bằng cách chào hỏi, xưng hô một cách phù hợp và lịch thiệp.

Tự giới thiệu qua điện thoại; cách dùng 'good morning', 'good evening'... để chào hỏi; cách nói ngày tháng; cách xưng hô và dùng ‘Mr’, ‘Ms’ hay ‘Mrs’ sao cho phù hợp; cách dùng từ 'certainly' thay cho từ 'yes' khi cần phải tỏ ra trịnh trọng hơn; chào tạm biệt.

Bài học cũng giúp bạn cách dùng Mẫu tự Phát thanh Quốc tế để đánh vần qua điện thoại dễ dàng hơn.

Bài tập

Bài học PDF này bao gồm những mẫu câu, thành ngữ và từ khóa thông dụng giúp bạn nhận giữ phòng. Phần bài học giúp bạn luyện tập lại các mẫu câu và từ mới. Hãy học những bài vè để có thể nhớ những mẫu câu chính của bài học.