Nhận giữ phòng qua điện thoại - nghe và nói số

Nhận giữ phòng qua điện thoại - nghe và nói số

Nhận giữ phòng qua điện thoại - nghe và nói số

Nhận giữ phòng qua điện thoại, cách dùng ‘and’, nghe và nói số, xin lặp lại, đáp lễ khi được ‘cám ơn’.

Bạn sẽ học cách nói số, ngày tháng bằng tiếng Anh một cách rõ ràng qua điện thoại.

Bạn sẽ ôn lại việc dùng Mẫu tự Phát thanh Quốc Tế để đánh vần tên họ.

Bạn sẽ biết cách yêu cầu người khác nói rõ ý hơn, và để câu hỏi nghe êm tai, bạn sẽ dùng từ ‘and'. Bạn cũng biết cách trả lời khi có người cám ơn bạn.

Bài tập

Bài học PDF này giúp luyện tập cách nói ‘double’ hay ‘triple’ khi hai hay ba số lặp lại tiên tiếp trong dãy số.

Bạn cũng sẽ được học cách kiểm tra lại thông tin bằng cách lặp lại câu nói và lên giọng ở cuối câu hay đưa ra câu hỏi. Ôn tập lại các từ mới trong phần bài tập.