Phỏng vấn xin việc làm - đối đáp thành thật

Phỏng vấn xin việc làm - đối đáp thành thật

Phỏng vấn xin việc làm - đối đáp thành thật

Phỏng vấn là một cửa ải đầy bất trắc khi đi xin việc. Bạn phải chuẩn bị tốt để biến nó thành một cơ hội.

Bạn sẽ nghe một cuộc phỏng vấn xin việc làm bằng tiếng Anh tại một khách sạn ở Australia.

Bạn sẽ học cách trả lời những câu hỏi thường được nêu lên trong cuộc phỏng vấn.

Qua cuộc đối đáp, bạn phải thể hiện được ưu điểm của mình và tạo nên sự tin tưởng nơi người phỏng vấn.

Bài tập

Bài học PDF bao gồm những mẫu câu diễn tả điểm yếu và mạnh của mình trong khi phỏng vấn xin việc. Ngoài ra, bạn sẽ có danh sách những câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn xin việc cũng như một số từ mới trong bài nghe.