Trong nhà hàng - phục vụ ân cần

Trong nhà hàng - phục vụ ân cần

Trong nhà hàng - phục vụ ân cần

Học cách gợi ý cho khách hàng một cách lịch sự và giải thích hóa đơn thanh toán khi khách hàng có thắc mắc.

Luyện cách diễn tả bằng tiếng Anh khi cần tìm hiểu xem khách muốn gì, cũng như cách giải thích những khoản tiền ghi trên hóa đơn.

Học cách dùng những câu như ‘let me see’ hay từ ‘or’ để đưa ra những chọn lựa cho khách hàng. Bạn cũng sẽ học cách phát âm và sử dụng cụm từ ‘would you like’.

Bài tập

Bài học PDF này bao gồm hướng dẫn cách phát âm cụm từ ‘would you’ và cách diễn đạt ‘let me see’ để thể hiện bạn lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu của khách hàng.

Phần từ mới sẽ giúp bạn học những từ vựng liên quan tới nhà hàng và bài tập sẽ giúp bạn ôn lại những gì đã học được qua hội thoại.