Xin lỗi khách - trấn an và tạo tin tưởng

Xin lỗi khách - trấn an và tạo tin tưởng

Xin lỗi khách - trấn an và tạo tin tưởng

Hỏi xem khách có phiền hà gì không; cách xin lỗi vì có chuyện sơ xuất; cách dùng từ ‘straight away’, ‘right away’.

Khi có sơ xuất hay sự cố xảy ra, bạn hãy bình tĩnh dùng những từ ngữ và những cụm từ tiếng Anh ngắn gọn thích hợp để làm cho khách yên lòng.

Bạn sẽ biết thêm về văn hóa xin lỗi trong phương Tây và làm thế nào để khách biết rằng bạn thật sự quan tâm và sẽ tìm cách giải quyết vấn đề ngay.

Bài tập

Bài học PDF này bao gồm từ mới và những mẫu câu hỏi khi muốn biết khách hàng có vấn đề gì không. Bạn cũng học ngữ pháp của ngữ động từ ‘mix up’.