Ăn mừng - mời khách

Ăn mừng - mời khách

Ăn mừng - mời khách

Mời đối tác đi dùng bữa tối và văn hóa trong nhà hàng.

Bạn sẽ học cách diễn tả khi muốn mời ai đi ăn tối, nhận lời hay từ chối lời mời như thế nào.

Bạn cũng sẽ làm quen với cách giới thiệu món ăn, gọi món ăn trong nhà hàng và một số điểm về văn hóa bên bàn tiệc.

Bài tập

Bài học PDF này bao gồm những mẫu câu dùng để đưa ra lời mời, từ chối hay chấp nhận lời mời và cách giao tiếp trong nhà hàng.

Bạn sẽ được học thành ngữ ‘You can’t go past’. Phần bài tập sẽ giúp bạn luyện phần từ vựng.