Ăn mừng - văn hóa chúc mừng

Ăn mừng - văn hóa chúc mừng

Ăn mừng - văn hóa chúc mừng

Nâng cốc chúc mừng và thanh toán bữa ăn.

Bạn sẽ học cách mở lời khi nâng cốc chúc mừng và kết thúc bữa tiệc bằng tiếng Anh.

Bạn cũng sẽ biết thông tin về luật uống rượu khi điều khiển phương tiện giao thông của Australia cũng như trong giao dịch làm ăn, làm sao biết lúc nào mình phải thanh toán tiền cho bữa ăn.

Bài tập

Bài học PDF này bao gồm những mẫu câu dùng để đề nghị nâng cốc, đáp lại lời chúc, mời uống thêm và từ chối, gọi hóa đơn thanh toán, đề nghị trả tiền và cảm ơn vì bữa ăn.

Bạn sẽ được học nghĩa của từ ‘shout’ và thành ngữ ‘toast maker’. Phần bài tập sẽ giúp bạn luyện phần từ vựng.