Bàn chuyện kinh doanh - chấp nhận và từ chối

Bàn chuyện kinh doanh - chấp nhận và từ chối

Bàn chuyện kinh doanh - chấp nhận và từ chối

Cách đưa ra đề nghị xúc tiến một cuộc họp chính thức và từ chối hay chấp nhận một cách lịch thiệp.

Bạn sẽ học và thực tập một số cách chào tạm biệt, chấp nhận hay từ chối lời đề nghị giúp đỡ một cách lịch thiệp và bày tỏ nguyện vọng hay đưa ra đề nghị.

Qua hội thoại, bạn cũng sẽ hiểu thêm về thành ngữ ‘give a hand’ và ‘sing out’.

Bài tập

Bài học PDF này giải thích một số thành ngữ thường dùng trong tiếng Anh như ‘nut out’, ‘get cracking’. Bạn sẽ được luyện tập một số mẫu câu có thể sử dụng để bắt chuyện vào công việc cũng như cách nhận lời và từ chối đề nghị giúp đỡ.

Phần bài tập sẽ giúp bạn ôn lại những từ vựng mới đã được học trong phần hội thoại.