Hội họp - diễn biến cuộc họp

Hội họp - diễn biến cuộc họp

Hội họp - diễn biến cuộc họp

Hướng cuộc họp theo một diễn biến tuần tự và bày tỏ quan điểm một cách lịch sự trong cuộc họp.

Bạn sẽ học các mẫu câu khi cần hướng cuộc họp theo một diễn biến tuần tự, bày tỏ sự đồng tình hay bất đồng quan điểm một cách nhã nhặn.

Ngoài ra, bạn sẽ biết cách hỏi lại khi cần giải thích, diễn tả khi cần kết thúc cuộc họp.

Bài tập

Bài học PDF này giải thích thành ngữ ‘to bring someone up to scratch’, ‘to fill someone in’.  Bạn sẽ được luyện cách bày tỏ một cách lịch thiệp sự đồng ý, đồng ý phần nào hoặc là không đồng ý.

Phần bài tập sẽ giúp bạn ôn lại những từ vựng mới trong bài nghe.