Hội họp - mở đầu cuộc họp

Hội họp - mở đầu cuộc họp

Hội họp - mở đầu cuộc họp

Làm quen với ngôn ngữ và cách tổ chức cuộc họp cũng như các mẫu câu tóm tắt lại điều người khác vừa nói.

Bạn sẽ tìm hiểu vai trò của người chủ tọa cuộc họp, diễn đạt mục đích cuộc họp như thế nào và giới thiệu nghị trình thảo luận.

Bạn cũng sẽ học cách ngắt lời người khác hay biết phải xử lý thế nào khi bị ngắt lời.

Sau cùng bạn sẽ làm quen với các câu nói khi cần tóm tắt lại nội dung buổi họp.

Bài tập

Bài học PDF này cung cấp cho bạn 10 lời khuyên để có một cuộc họp thành công và một số từ ngữ được dùng trong cuộc họp. Phần bài tập sẽ giúp bạn ôn lại những từ vựng mới và luyện tập mẫu câu nêu lý do của cuộc họp.