Thương lượng - làm sáng tỏ vấn đề

Thương lượng - làm sáng tỏ vấn đề

Thương lượng - làm sáng tỏ vấn đề

Trình bày quan điểm hay đáp lại lời đề nghị khi thương lượng một cách cởi mở và hiệu quả.

Bạn sẽ biết cách trình bày quan điểm và làm sáng tỏ vấn đề như thế nào cũng như tập nói một số câu để đáp lại lời đề nghị.

Bài học còn bao gồm một số mẫu câu giúp đặt vấn đề một cách khái quát, kiểm tra lại những điểm đang trình bày.

Bạn còn được tư vấn một số chiến lược khi muốn trình bày quan điểm của công ty mình cũng như học nghĩa của từ viết tắt C.I.F trong ngoại thương.

Bài tập

Bài học PDF này bao gồm những mẫu câu giúp xác định rõ thông tin bằng cách hỏi lại người nghe có hiểu hay không, xin giải thích lại và một số câu mào đầu hay kết luận khi muốn xác định lại thông tin.

Bạn cũng sẽ được học thành ngữ thường dùng trong đàm phán như ‘angry-bargy’, ‘win/win situation’...Phần bài tập sẽ giúp ôn lại những từ vựng và câu phủ định kép mang nghĩa khẳng định.