Than phiền và sự cố - đề nghị giải pháp

Than phiền và sự cố - đề nghị giải pháp

Than phiền và sự cố - đề nghị giải pháp

Cần làm gì khi phải cứu vãn một tình thế không hay xảy ra và cách đưa ra một giải pháp dung hòa có giá trị.

Bạn sẽ làm quen với cách giải thích một số vấn đề rắc rối và đề nghị giải pháp.

Bạn cũng sẽ có dịp luyện các cụm từ được dùng để cho biết bạn có chấp thuận đề nghị nào đó hay không.

Ngoài ra, bài học cũng ‘bật mí’ về hai phẩm chất quan trọng đối với người làm kinh doanh.

Bài tập

Bài học PDF này bao gồm những mẫu câu giúp bạn đề nghị hướng giải quyết, thể hiện sự đồng tình hay không đồng tình.

Bạn sẽ được giải thích nghĩa của một số thành ngữ trong kinh doanh: ‘to throw a spanner in the works’, ‘damage control’ và ‘to run with something’. Phần bài tập sẽ giúp ôn lại từ vựng.