Thuyết trình - kết luận và trả lời câu hỏi

Thuyết trình - kết luận và trả lời câu hỏi

Thuyết trình - kết luận và trả lời câu hỏi

Ứng phó trong phần hỏi đáp cuối buổi thuyết trình.

Học cách tóm tắt một bài thuyết trình và kết thúc buổi thuyết trình bằng phần hỏi đáp.

Ngoài ra, bạn sẽ luyện tập những mẫu câu cần thiết trong trường hợp bạn không trả lời được câu hỏi mà người khác đưa ra.

Bài tập

Bài học PDF này bao gồm các cách để đề nghị mọi người đặt câu hỏi, hỏi lại khi chưa hiểu rõ câu hỏi, đáp lại khi không biết trả lời và kiểm tra câu trả lời có thỏa mãn hay không.

Ngoài phần bài tập sẽ giúp ôn lại những từ vựng, bạn sẽ được học về thành ngữ ‘pros and cons’.